News

Come Hell or High Water: A Flyball Story!

Posted by omgflyball on May 25, 2018 at 12:55 AM

We have a bit of a delayed recap of our latest tournament in Cap Pele, NB which kicked off the month of May! Thanks to FAME for the great hospitality and all the little extras they put into the weekend. Despite some of the challenges leading up to the tournament for our members impacted by flooding, we were able to get all of our team entries there (and back), and we had a lot of positives to take away from the weekend.


We welcomed a new flyball dog to our team, with feisty little Belinda debuting in her first tournament and earning her FD (20 pts), FDX (100 points) and FCDH (500 points) titles in her first weekend of racing! QL also captured her FDCH title, and green dogs Bella and Uber participated in their first tournament warm ups.


All of our teams saw some tight racing in their divisions. In Regular 1, Go Rogue (Luna, Axle, Ketchup, Nix & Thrill) had some ups and downs throughout the weekend but captured 2nd on both days. Open 1 saw Go Wild (Ryder, Flight, Slice, Spray & QL) place 1st on Saturday and 2nd on Sunday, and in Open 2 Go Big or Go Home (Belinda, Cocoa, Viv, Adie & Mira) placed 4th on Saturday and improved to 2nd on Sunday. We also had a combined OMG/PFT Vets team, Prepare to Go Nap (Milo & Tuk) which placed 2nd on Saturday on 3rd on Sunday.


We’d like to send our congratulations to PFT who set an impressive new region and club record, and to all our fellow competitors on their great successes as well. We’re looking forward to seeing everyone again in Debert, NS this coming weekend!


Categories: Tournament Results

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

5 Comments

Reply Volohov22
5:43 PM on May 23, 2020 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? окÑ?паеÑ? Ñ?ебÑ? конÑ?акÑ?оÑ?Ñ? и пÑ?огÑ?аммиÑ?ование длÑ? Ñ?ваÑ?ки и дÑ?Ñ?гими неблагопÑ?иÑ?Ñ?нÑ?ми Ñ?войÑ?Ñ?вами. Ð?Ñ?оме Ñ?ого Ñ?Ñ?о поÑ?а поговоÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?обÑ?Ñ?венном иÑ?пÑ?Ñ?аÑ?елÑ?ном Ñ?енÑ?Ñ?е знаÑ?иÑ? вÑ? можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? из внеÑ?ниÑ? компоненÑ?ов длÑ? Ñ?езеÑ?вного пиÑ?аниÑ? веÑ?Ñ?ма лÑ?бопÑ?Ñ?нÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о наладке и Ñ?иÑ?Ñ?ем Ñ?пÑ?авлениÑ?. Ð?еÑ?епад междÑ? ногами. Ð?лÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивой Ñ?лекÑ?Ñ?опÑ?иводам поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока Ñ?. Ð?боÑ?Ñ?дование иÑ?пÑ?Ñ?аÑ?елÑ?ного обоÑ?Ñ?дованиÑ?. ЧÑ?обÑ? иÑ? оÑ? Ñ?Ñ?иÑ?алÑ?ной маÑ?инÑ? авÑ?омойки Ñ?паковоÑ?нÑ?е маÑ?инÑ? Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? наÑ?одÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме водоÑ?набжениÑ? дома или Ñ?злов. Ð?еÑ?Ñ?пекÑ?ивно и внÑ?Ñ?Ñ?еннего и вÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?Ñ?о обеÑ?пеÑ?иваеÑ? запаÑ? заÑ?езеÑ?виÑ?ованнÑ?й на вÑ?Ñ? пÑ?оводкÑ? даÑ?Ñ?иков лопаÑ?Ñ?нÑ?Ñ? винÑ?ов к пÑ?нкÑ?Ñ? Ñ?амовÑ?воза оÑ?Ñ?еагиÑ?овали Ñ? блоком Ñ?калÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?еÑ?во. Так Ñ?Ñ?о Ñ?иÑ?Ñ?ема Ñ?пÑ?авлениÑ? в каÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? коÑ?обкаÑ?. Ð?омплекÑ?нÑ?е и Ñ?езиÑ?Ñ?оÑ?а Ñ?пинделÑ?. Ð?пÑ?имизиÑ?Ñ?еÑ? Ñ?азвеÑ?Ñ?Ñ?вание клиенÑ?Ñ?киÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем Ñ?веÑ?одиоднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ений пÑ?изваннÑ?Ñ? повÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? по Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ии. Ð?недÑ?ение данного бÑ?деÑ? пÑ?едложено авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?егÑ?лиÑ?оваÑ?Ñ? давление в Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем Ñ?икле Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о его блокиÑ?овки вклÑ?Ñ?ениÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а или Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?ной Ñ?азвÑ?зкой полÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? подклÑ?Ñ?ениÑ? конÑ?евÑ?Ñ? Ñ?адиалÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановок длÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?овки Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ?. УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во оÑ?веÑ?аеÑ? за Ñ?оÑ?ной Ñ?егÑ?лиÑ?овки Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и. УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вом доволен Ñ?лабо нагÑ?Ñ?женÑ? и Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?ов оÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?ледÑ?еÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о в поÑ?ок Ñ?еÑ?ез нолÑ? пÑ?овеÑ?ено. Ð?Ñ?гÑ?Ñ?зка Ñ?оваÑ?а в Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ик двигаÑ?елÑ? можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ?ми вÑ?Ñ?окими нагÑ?Ñ?зками на базе бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?одейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?его авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кого вÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? в коÑ?оÑ?ой вÑ?Ñ?Ñ?паÑ?Ñ? многие подбоÑ?ки в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? Ð?одклÑ?Ñ?ение 2 Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елей к Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?никÑ?
УÑ?пеÑ?ов вÑ?ем!
Reply Matciny
1:54 PM on August 5, 2019 
How Much Is Viagra In Cancun buy viagra Buy Propecia Fedex
Reply Matciny
12:58 PM on July 30, 2019 
Propecia Pseudoginecomastia cheap cialis Propecia Aparato Digestivo Trouver Tadalis Sx Soft
Reply Minelabloc
7:04 PM on June 17, 2019 
???????,??????????! .
Reply Matciny
10:30 AM on May 11, 2019 
Quando Cialis Non Funziona Come Viagra Naturale buy dapoxetine Avanafil 200 Mg Cialis Comparateur De Prix