News

Come Hell or High Water: A Flyball Story!

Posted by omgflyball on May 25, 2018 at 12:55 AM

We have a bit of a delayed recap of our latest tournament in Cap Pele, NB which kicked off the month of May! Thanks to FAME for the great hospitality and all the little extras they put into the weekend. Despite some of the challenges leading up to the tournament for our members impacted by flooding, we were able to get all of our team entries there (and back), and we had a lot of positives to take away from the weekend.


We welcomed a new flyball dog to our team, with feisty little Belinda debuting in her first tournament and earning her FD (20 pts), FDX (100 points) and FCDH (500 points) titles in her first weekend of racing! QL also captured her FDCH title, and green dogs Bella and Uber participated in their first tournament warm ups.


All of our teams saw some tight racing in their divisions. In Regular 1, Go Rogue (Luna, Axle, Ketchup, Nix & Thrill) had some ups and downs throughout the weekend but captured 2nd on both days. Open 1 saw Go Wild (Ryder, Flight, Slice, Spray & QL) place 1st on Saturday and 2nd on Sunday, and in Open 2 Go Big or Go Home (Belinda, Cocoa, Viv, Adie & Mira) placed 4th on Saturday and improved to 2nd on Sunday. We also had a combined OMG/PFT Vets team, Prepare to Go Nap (Milo & Tuk) which placed 2nd on Saturday on 3rd on Sunday.


We’d like to send our congratulations to PFT who set an impressive new region and club record, and to all our fellow competitors on their great successes as well. We’re looking forward to seeing everyone again in Debert, NS this coming weekend!


Categories: Tournament Results

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

22 Comments

Reply Amously
8:55 AM on December 22, 2020 
Propecia Vendo Mippraro buy cialis canada pharmacy ColdFlodia Safe To Buy Cialis Online
Reply Diultiz
3:45 AM on December 21, 2020 
Priligy Df Mippraro cialis prescription online ColdFlodia Cialis Indicacion
Reply Diultiz
7:27 AM on December 20, 2020 
cialis reviews Mippraro buy generic cialis online cheap ColdFlodia cialis tulsa ok
Reply Diultiz
2:12 PM on December 18, 2020 
Cheap Vigra Mippraro discreet cialis meds ColdFlodia Viagra Per Rechnung Bestellen
Reply Diultiz
9:40 AM on December 18, 2020 
todo sobre la viagra Mippraro cialis online ColdFlodia accutane discount card
Reply Diultiz
6:25 AM on December 18, 2020 
secure ordering isotretinoin amex accepted low price Mippraro cialis online cheap ColdFlodia viagra cialis trial pack
Reply Diultiz
7:51 PM on December 17, 2020 
levitra pharmacie Mippraro non prescription cialis online pharmacy ColdFlodia Amoxil Kill Strep
Reply Diultiz
10:00 AM on December 17, 2020 
levitra suppliers Mippraro cheapest cialis online ColdFlodia Cod Provera Ralovera Best Website In Internet
Reply feedext
4:14 AM on December 12, 2020 
Cialis Tadalafil Viagra Sildenafil Mippraro buy cialis online forum ColdFlodia Priligy Dapoxetine Hydrochloride
Reply feedext
4:13 PM on December 11, 2020 
Viagra in usa Mippraro generic name for cialis ColdFlodia Side Effects To Amoxicillin In Toddlers
Reply feedext
10:16 AM on December 11, 2020 
Buy Citalopram Online Uk Mippraro online cialis pharmacy ColdFlodia Nolvadex For Sale In Usa
Reply feedext
2:27 AM on December 11, 2020 
Viagra Feminino Mippraro best place to buy cialis online forum ColdFlodia Amoxicillin 500 Mg Dosing
Reply feedext
11:10 PM on December 9, 2020 
viagra generico funciona Mippraro cialis otc ColdFlodia Buy Viagra Online Canada
Reply feedext
7:23 PM on December 9, 2020 
Propecia Low Cost Mippraro where to buy cialis online ColdFlodia Kamagra Us
Reply feedext
3:11 PM on December 9, 2020 
Cephalexin 500mg No Precription Needed Mippraro buying cialis online reviews ColdFlodia Kamagra Fur Die Frau
Reply feedext
9:16 AM on December 9, 2020 
Prescription Free 2 5 Next Day Viagra Mippraro best cialis online ColdFlodia viagra vs cialis
Reply feedext
5:54 PM on December 8, 2020 
Indocin No Prescription Mippraro cialis online cheap ColdFlodia Propecia Young Men
Reply Volohov22
5:43 PM on May 23, 2020 
Ð?обÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?!!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? окÑ?паеÑ? Ñ?ебÑ? конÑ?акÑ?оÑ?Ñ? и пÑ?огÑ?аммиÑ?ование длÑ? Ñ?ваÑ?ки и дÑ?Ñ?гими неблагопÑ?иÑ?Ñ?нÑ?ми Ñ?войÑ?Ñ?вами. Ð?Ñ?оме Ñ?ого Ñ?Ñ?о поÑ?а поговоÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?обÑ?Ñ?венном иÑ?пÑ?Ñ?аÑ?елÑ?ном Ñ?енÑ?Ñ?е знаÑ?иÑ? вÑ? можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? из внеÑ?ниÑ? компоненÑ?ов длÑ? Ñ?езеÑ?вного пиÑ?аниÑ? веÑ?Ñ?ма лÑ?бопÑ?Ñ?нÑ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о наладке и Ñ?иÑ?Ñ?ем Ñ?пÑ?авлениÑ?. Ð?еÑ?епад междÑ? ногами. Ð?лÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивой Ñ?лекÑ?Ñ?опÑ?иводам поÑ?Ñ?оÑ?нного Ñ?ока Ñ?. Ð?боÑ?Ñ?дование иÑ?пÑ?Ñ?аÑ?елÑ?ного обоÑ?Ñ?дованиÑ?. ЧÑ?обÑ? иÑ? оÑ? Ñ?Ñ?иÑ?алÑ?ной маÑ?инÑ? авÑ?омойки Ñ?паковоÑ?нÑ?е маÑ?инÑ? Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? наÑ?одÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме водоÑ?набжениÑ? дома или Ñ?злов. Ð?еÑ?Ñ?пекÑ?ивно и внÑ?Ñ?Ñ?еннего и вÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?Ñ?о обеÑ?пеÑ?иваеÑ? запаÑ? заÑ?езеÑ?виÑ?ованнÑ?й на вÑ?Ñ? пÑ?оводкÑ? даÑ?Ñ?иков лопаÑ?Ñ?нÑ?Ñ? винÑ?ов к пÑ?нкÑ?Ñ? Ñ?амовÑ?воза оÑ?Ñ?еагиÑ?овали Ñ? блоком Ñ?калÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?еÑ?во. Так Ñ?Ñ?о Ñ?иÑ?Ñ?ема Ñ?пÑ?авлениÑ? в каÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? коÑ?обкаÑ?. Ð?омплекÑ?нÑ?е и Ñ?езиÑ?Ñ?оÑ?а Ñ?пинделÑ?. Ð?пÑ?имизиÑ?Ñ?еÑ? Ñ?азвеÑ?Ñ?Ñ?вание клиенÑ?Ñ?киÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем Ñ?веÑ?одиоднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ений пÑ?изваннÑ?Ñ? повÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? по Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ии. Ð?недÑ?ение данного бÑ?деÑ? пÑ?едложено авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?егÑ?лиÑ?оваÑ?Ñ? давление в Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем Ñ?икле Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о его блокиÑ?овки вклÑ?Ñ?ениÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а или Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?ной Ñ?азвÑ?зкой полÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? подклÑ?Ñ?ениÑ? конÑ?евÑ?Ñ? Ñ?адиалÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановок длÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?овки Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ?. УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во оÑ?веÑ?аеÑ? за Ñ?оÑ?ной Ñ?егÑ?лиÑ?овки Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и. УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вом доволен Ñ?лабо нагÑ?Ñ?женÑ? и Ñ?Ñ?анзиÑ?Ñ?оÑ?ов оÑ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?ледÑ?еÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о в поÑ?ок Ñ?еÑ?ез нолÑ? пÑ?овеÑ?ено. Ð?Ñ?гÑ?Ñ?зка Ñ?оваÑ?а в Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ик двигаÑ?елÑ? можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ?ми вÑ?Ñ?окими нагÑ?Ñ?зками на базе бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?одейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?его авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кого вÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? в коÑ?оÑ?ой вÑ?Ñ?Ñ?паÑ?Ñ? многие подбоÑ?ки в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? Ð?одклÑ?Ñ?ение 2 Ñ?лекÑ?Ñ?одвигаÑ?елей к Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?никÑ?
УÑ?пеÑ?ов вÑ?ем!
Reply Matciny
1:54 PM on August 5, 2019 
How Much Is Viagra In Cancun buy viagra Buy Propecia Fedex
Reply Matciny
12:58 PM on July 30, 2019 
Propecia Pseudoginecomastia cheap cialis Propecia Aparato Digestivo Trouver Tadalis Sx Soft